$610.00  4d 12h 3m  5 bids
$23.50  3d 3h 53m  3 bids
$11.04  3d 14h 11m  17 bids
$4,000.00  27d 5h 36m
$90.00  23h 39m  1 bid
$25.00  8d 16h 51m  1 bid
$100.00  27d 12h 9m