$2,200.00  9d 19h 25m  1 bid
$1,800.00  29d 20h 18m