$42.00  4d 23h 31m  1 bid
$25.00  1d 23h 3m  1 bid